Perfiles/Profilak

Egun on:

Mezu honen bidez jakinarazi dizuegu gaur urtarrilaren 23an, Hezkuntza Departamentuko iragarki-taulan eta webgunean ondokoa argitaratu dela:

– 6/2020 Ebazpena, urtarrilaren 22koa, profilen bat akreditatzen duen eta akreditatzen ez duen irakasleen behin-behineko zerrendak onesten dituena, arrazoia zein den esanez.

Erreklamazio eta zuzenketarako epea: Urtarrilaren 24tik 30ra, biak barne.

Webguneko fitxa (Resultados):

Agur t’erdi

Buenos días:

Os informamos sobre lo publicado en el tablón de anuncios y en la Web del Departamento de Educación hoy, 23 de enero:

– Resolución 6/2020, de 22 de enero, por la que se aprueban las relaciones provisionales de personal docente que acredita algún perfil y de aquél que no lo acredita, indicando cuál es el motivo.

Plazo de reclamaciones y subsanaciones: del 24 al 30 de enero de 2020, ambos inclusive.

Ficha Web (Resultados):

Un saludo.

Sección de Provisión de Puestos de Trabajo/Lanpostuak Betetzeko Atala

Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente/ Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzua

Departamento de Educación/Hezkuntza Departamentua

Begoña Sancet Ortiz

Sección de Provisión de Puestos de Trabajo/Lanpostuak Betetzeko Atala

Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente/ Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzua

Departamento de Educación/Hezkuntza Departamentua

Concurso de traslados autonómico/Autonomia eremuko lekualdatze lehiaketa

Buenos días:

Os informamos de lo publicado en la web del Departamento de Educación, hoy 17 de enero:

§ RESOLUCION 4/2020, de 17 de enero, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, por la que se aprueban las relaciones provisionales de participantes y de puntuaciones en el concurso de traslados de ámbito autonómico para el personal funcionario docente perteneciente al Cuerpo de Maestros.

§ RESOLUCION 5/2020, de 17 de enero, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, por la que se aprueban las relaciones provisionales de participantes y de puntuaciones en el concurso de traslados de ámbito autonómico para el personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Plazo de reclamaciones: Del 18 de enero al 31 de enero, ambos inclusive

Ficha web: “Concurso de traslados de ámbito autonómico para el personal funcionario de los cuerpos docentes no universitarios 2019/2020”.

Un saludo,

Egun on:

Gaur, urtarrilak 17, honako hau argitaratu da Hezkuntza Departamentuko webgunean:

§ 4/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Hezkuntza Departamentuko irakasleak hautatzeko eta lanpostuak betetzeko Zerbitzuko Zuzendariak emana. Horren bidez, Maisu-maistren Kidegoko irakasle funtzionarioen autonomia eremuko lekualdatze lehiaketako parte-hartzaileen behin-behineko zerrendak eta puntuazioak onesten dira.

§ 5/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana. Horren bidez, Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen, irakasleen eta lantegiko maisu-maistren Kidegoko irakasle funtzionarioen autonomia eremuko lekualdatze lehiaketako parte-hartzaileen behin-behineko zerrendak eta puntuazioak onesten dira.

Erreklamazioen epea: Urtarrilaren 18tik 31ra, biak barne

Webguneko fitxa: “Erkidego mailako lekualdatze lehiaketa unibertsitateaz kanpoko irakasle kidegoetako funtzionarioentzat 2019-2020“.

Agur t’erdi

Sección de Provisión de Puestos de Trabajo/Lanpostuak Betetzeko Atala

Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente/ Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzua

Departamento de Educación/Hezkuntza Departamentua

Puestos suprimidos y adcripción a puesto ordinario de personal con puesto itinerante- Cuerpo de Maestros

Buenos días:

Os informamos de lo publicado en en BON y en la web del Departamento de Educación, hoy 16 de enero:

· RESOLUCION 4/2019, de 23 de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, por la que se suprimen determinados puestos de trabajo de los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se adscribe a puestos ordinarios de centro a personal docente del Cuerpo de Maestros con nombramiento de puesto itinerante

Ficha web: “Concurso de traslados de ámbito autonómico para el personal funcionario de los cuerpos docentes no universitarios 2019/2020”.

Un saludo,

Sección de Provisión de Puestos de Trabajo/Lanpostuak Betetzeko Atala

Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente/ Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzua

Departamento de Educación/Hezkuntza Departamentua

Egun on:

Gaur, urtarrilak 16n, honako hau argitaratu da NAOn eta Hezkuntza Departamentuaren webgunean:

· 4/2019 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, Maisu-maistren eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleen kidegoetako zenbait lanpostu ezabatzen dituena eta lanpostu ibiltariko izendapena duten Maisu-maistren Kidegoko irakasle batzuk ikastetxeko lanpostu arruntetara atxikitzen dituena

Webguneko fitxa: “Erkidego mailako lekualdatze lehiaketa unibertsitateaz kanpoko irakasle kidegoetako funtzionarioentzat 2019-2020“.

Agur t’erdi

Sección de Provisión de Puestos de Trabajo/Lanpostuak Betetzeko Atala

Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente/ Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzua

Departamento de Educación/Hezkuntza Departamentua

Oposizioen borradorea eta zerrenden kudeaketa/Borrador de la convocatoria de oposición y gestión de lista s

Klikatu hemen sarean ikusteko Clic aquí para verlo en línea

 

Inprimatu Imprime

Oposizioaren borradorea eta zerrenden kudeaketa/Borrador de la convocatoria de oposición y gestión de listas.

Ez da beharrezkoa izango oposizioan espezialitate guztietara aurkeztea dagoeneko sartua zauden zerrendetan jarraitzeko

Irakaskuntza 2019/012/13

Hezkuntza Departamentuak Mahai Sektorialean baieztatu duenez, bitarteko irakasleak kontratatzeko zerrendak kudeatzeko 51/2018 Foru Agindua aldatuko du, eta, beraz, ez da beharrezkoa izango espezialitate guztietara aurkeztea jadanik sartua zauden zerrendetan jarraitzeko.

Horrela, 55/2016 Foru Aginduaren testuaren 5. artikuluko 1B ataleko testua berreskuratuko da, zeinak ezartzen baitu espezialitate bakarrera aurkezten diren izangaiak lehendik dauden zerrenda guztietan mantenduko direla, hori bai, irakaskuntzako esperientziarekin bakarrik.

Foru agindu horren aldaketak honako hauek ere jasoko ditu:

– Zerrenda espezifikoek indarrean irautea, nahiz eta oposizioa egon.
– 5 unitateko edo gutxiagoko landa-eskoletako postuak “betetzeko zail” gisa izendatzea

Bigarren Hezkuntzako eta LHko oposizioa

2020ko ekaineko hautapen-prozesuari dagokionez, Departamentuak deialdiaren zirriborroa aurkeztu du. Astelehenean izango da berrikuspena egiteko Mahai Sektoriala baina orain hainbat puntu aurreratuko ditugu:

• Hezkuntza Departamentuak baieztatu du hautagaiak euskaraz zein gaztelaniaz aurkeztu ahal izango direla espezialitate berera. LABek berriro eskatu du zerrenda bakarra sortzea, modu horretan azterketa berera bi aldiz aurkeztu behar izatea saihestuko litzatekeelako. Hezkuntzak ez du baieztatu hautagai bera espezialitate batera baino gehiagotara aurkeztu ahal izango den.
• Eranskinak argitaratuko dira ebaluazio-irizpideekin eta proba praktikoen ezaugarriekin.
Falta ortografiko bakoitza 0,5 punturekin zigortuko dute, gehienez 2 punturekin.
Gaitegiak berberak dira, eta prozesua 2018koa bezalakoa izango da (lehenago programazioa entregatuko da, probak baztertzaileak izango dira, gutxienez 2,5 ect…).
• Oposizioan aurkezteko dokumentazioa telematikoki entregatuko da.
Epaimahaiak osatzeko zozketa, gainera, zenbakizko zozketa bidez izango da, eta ez abizenaren letraren arabera, orain arte egiten zen bezala.

Xehetasun gehiagorekin jakinaraziko dugu asteleheneko bileraren ondoren.

Soldatarik gabeko baimenak

Sindikatuok galdetuta, Hezkuntzak ziurtatu du gaur egun ezin dela enplegua banatzeko baimenik eskatu, epez kanpo egoteagatik. Eskatu daitezke soldatarik gabeko baimenak, gehienez 5 hilabetekoak; horiek emango dira baldin eta lanpostuak betetzeko ordezkorik badago.

2019ko uda eta gradua kobratzea

Azaroko nominan, Hezkuntza Departamentuak gradua eta 2019ko udako hilabeteak ordaindu zizkien Hezkuntzarako 5 hilabete eta erdi baino gehiago lan egin zuten pertsonei. Norbaitek ordainketa jaso ez badu edo akatsen bat badago, LABek gomendatzen du instantzia bidez aurkeztea erreklamazioa.

Azterketak berrikustea

Hezkuntzak onartu du atzerapenarekin ari direla gai horretan, azterketa guztiak digitalizatzen ari baitira. Azterketa ikustea eskatu dutenei 2020ko urtarriletik aurrera deitzen hastea aurreikusten dute.

No será necesario presentarse a todas las especialidades en la oposición para mantenerse en listas en las que ya se está

Irakaskuntza 2019/12/13

El Departamento de Educación ha confirmado en Mesa Sectorial que modificará la Orden Foral 51/2018 de gestión de listas de contratación de profesorado interino, por lo que no hará falta presentarse a todas las especialidades en las que se está en listas para mantenerse en ellas.

De esta manera se vuelve al texto de la Orden Foral 55/2016 en el artículo 5, apartado 1B, que establece que un aspirante presentándose a una sola especialidad, se mantendrá en todas las listas que ya esté, eso sí, tan solo con la experiencia docente.

La modificación de dicha Orden Foral también incluirá:

– Que se mantengan vigentes las listas específicas aunque haya oposición.
– Que las escuelas rurales con 5 unidades o menos se incluyan como puestos de difícil provisión

Oposición de Educación Secundaria y FP

El Departamento ha presentado el borrador de la convocatoria de concurso oposición de secundaria y FP de junio de 2020. El lunes será la Mesa Sectorial para revisarlo pero ahora adelantamos varios puntos:

• El Departamento de Educación ha confirmado que los candidatos podrán presentarse tanto en euskera como en castellano a la misma especialidad. Desde LAB hemos vuelto a pedir la creación de la lista única, ya que de esta manera se evitaría tener que presentarse dos veces a un mismo examen. Lo que el Departamento no ha confirmado es si un mismo opositor podrá presentarse a varias especialidades.
• Se publican anexos con los criterios de evaluación y las características de las pruebas prácticas.
• Cada falta ortográfica penalizará 0,5 puntos, con un máximo de 2 puntos.
• Los temarios son los mismos y el proceso será como el de 2018 (se entregará antes la programación, pruebas eliminatorias, mínimo de 2,5 ect…)
• La entrega de documentación para presentarse a la oposición se hará de manera telemática.
• El sorteo para formar tribunales será mediante sorteo numérico, y no por letra de apellido, como se hacía hasta ahora.

Informaremos con más detalle tras la reunión del lunes.

Permisos no retribuidos

Preguntado por los sindicatos, desde el Departamento de Educación han asegurado que a día de hoy no se pueden solicitar permisos de reparto de empleo por estar fuera de plazo, pero sí permisos no retribuidos de hasta un máximo de 5 meses. Estos permisos serán concedidos siempre y cuando se encuentren sustitutos para cubrir los puestos.

Cobro del verano de 2019 y grado

En la nómina de noviembre, el Departamento de Educación incluyó el pago del grado y de los meses de verano de 2019 a aquellas personas que hubiesen trabajado más de 5 meses y medio para Educación. Si alguien no ha recibido el pago o hay algún error, desde LAB la recomendación es presentar una reclamación vía instancia general.

Revisión de exámenes

Respecto a este asunto, el Departamento ha reconocido que van con retraso, ya que están digitalizando todos los exámenes. Prevén poder empezar a convocar a quienes hayan solicitado ver su examen a partir de enero de 2020.

LAB Irakaskuntza Tfno 948 38 24 74 irakaskuntzanafarroa Arga 12-14. IRUÑEA
LAB Irakaskuntza Nafarroa Tfno 948 38 24 74 Arga 12-14. IRUÑEA irakaskuntzanafarroa

Jarraitu Hezkuntzako egunerokoa honoko guneetan

Twitter: @labirakasknafar

Facebook: https://www.facebook.com/labirakasknafar

Telegram: t.me/labirakaskuntzanafarroa

Apertura de listas específicas

Egun on!!!

Buenos días!!!

Os informamos de la apertura de listas específicas en varias especialidades. Las personas interesadas que ya estuvieran incorporadas en alguna especialidad, idioma y/o perfil que se oferta, no pueden inscribirse a las mismas.

La oferta puede consultarse en la Resolución 140/2019 (apartado Normativa). Para más información pulsa aquí.

Un saludo

ZERRENDEN IREKIERA // APERTURA DE LISTAS

Kaixo lankide,

Espezialitate ezberdinetan zerrendak ireki dituzte Maisu-maistrak,Bigarren hezkuntza eta Lanbide heziketa. Izena ematekoa epea azaroaren 14tik abenduaren 2ra izango da, biak barne. WEB FITXA.

Aipatu ere, aste honetan zerrenda batzuetan sartzeko titulazio eskakizunak berritu direla (Bigarren hezkuntzako Matematika, Biologia eta Geologia eta Fisika eta Kimikarako sarbiderako). Hemen informazioa.

Informazio gehiago STEILASBERRIan

steilasberri naf 5 cast 15.11.2019.pdf
steilasberri naf5 2019.11.15.pdf

Argitalpen ofizialak + Agenda soziala. // Publicaciones oficiales + Agenda social.

Kaixo lankide,

Hemen dituzue aste honetako aldizkari eta webgune ofizialetan publikatuak zein gure agenda soziala.

Azpiko irudietan klik eginez zure intereseko informazioa ikusi ahalko duzu, eta nahi izanez gero, aldizkarietan argitaratuaren pdf-a jeitsi ere.

*Korreo honetan agertzen den informazioa modu egokia ikusteko, “irudiak erakutsi” aukera aktibatu behar duzu.

_____________

Aquí tenéis tanto lo publicado esta semana en boletines y webs oficiales como nuestra agenda social.

Clickando en cualquiera de las dos imágenes podrás ver la información de tu interés, y también descargar el pdf de los boletines oficiales.

*Para la correcta visualización de la información de este correo, debes activar la opción “mostrar imágenes”.

Ongi izan!

STEILAS sindikatua Nafarroa

 

 

logo steeRGB_baja.jpg
araba
bizkaia
gipuzkoa
nafarroa
www.steilas.eus logo steeRGB_baja.jpg
ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu.

¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente.

logo steeRGB_baja.jpg E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo.
facebook twitter gplus youtube fotos ISSU

Lanbide Heziketa eta Bigarren Hezkuntzako oposizioak prestatzeko ikastaroan izen emateko epea ireki dugu / Abierto el plazo para participar en el curso para preparar las oposiciones de FP y Secundaria

 

Inprimatu Imprime

Lanbide Heziketa eta Bigarren Hezkuntzako oposizioak prestatzeko ikastaroa abenduaren 11n eta 18an izango da / El curso para preparar las oposiciones de Formación Profesional y Educación Secundaria será el 11 y el 18 de diciembre

Lanbide Heziketa eta Bigarren Hezkuntzako oposizioak prestatzeko ikastaroa abenduaren 11n eta 18an izango da

Irakaskuntza 2019/11/13 Afiliatuek izen emateko

Ez afiliatuek izen emateko

Lanbide Heziketa eta Bigarren Hezkuntzako oposizioak prestatzeko ikastaroan izen emateko tartea abian jarri dugu.

Ikastaroak hiru saio izanen ditu. Lehenengo biak (abenduaren 11n eta 18an) 17.00etatik aurrera Biurdana Insitutuan izango dira. Aurkezpen orokorra eta gero, taldeak eginen ditugu atalka (Zientziak, Letrak eta Orientazioa) eta aditu batek programazioaz eta, orohar, alderdi didaktiko eta pedagogikoez behar adina azalpen emanen ditu.

Hirugarren saioa, deialdia ofizial egin eta gutxira eginen dugu eta bertan zehaztasun teknikoak argituko ditugu.

Ikastaroan parte hartzeko 25 euro ordaindu beharko dira lehen saioaren hasieran. Afiliatuentzat doakoa da.

Ohar garrantzitsua: euskaraz ikastaroa jarraitu ezin duen hainbat afiliatuk hala eskatuta, gaztelerako taldea sortzen saiatuko gara. Horretarako egokien den irakaslea lortzen gabiltza. Horren berririk dugun unean buletinaren eta ohikoak ditugun hedapen bideen bitartez jakinaraziko dugu. Adi beraz.

El curso para preparar las oposiciones de Formación Profesional y Educación Secundaria será el 11 y el 18 de diciembre

Irakaskuntza 2019/11/13

Inscripción afiliación (en euskara)

Inscripción pesonas no afiliadas (en euskara)

Hemos abierto el periodo de inscripción para el curso preparatorio de las oposiciones de FP y Secundaria.

El curso constará de tres sesiones. Las dos primeras se celebrarán el 11 y el 18 de diciembre en el Instituto Biurdana. Tras la presentación inicial haremos tres grupos en función de las especialidades (Ciencias, Letras y Orientación) a los que asistirá una persona experta con la que se trabajará la confección de la programación didáctica y resolverá los aspectos técnicos y pedagógicos que se consideren necesarios.

La tercera sesión se llevará a cabo después de la publicación de la convocatoria oficial y se aclararán dudas al respecto.

Las personas interesadas en el curso deberán abonar 25 euros al inicio de la primera sesión (el curso es gratuito para la afiliación).

Nota importante: hemos recibido peticiones por parte de la afiliación que no puede seguir el curso en euskara. Estamos intentando conseguir la persona adecuada para poder crear otro grupo. Si tenemos confirmación de dicha opción lo publicaremos por nuestros canales habituales.

irakaskuntzanafarroa facebook.orig labirakasknafar

t.me/labirakaskuntzanafarroa

 

Llamiento extraordinario jueves/ Ostegunetako deialdi berezia

 

 

Kaixo BERNAT ETXEPARE. Berri hau bidaltzen dizugu interesatuko zaizulakoan. +INFO Te mandamos esta noticia de tu interés.

ADI!! Irakasleen kontratazio berezia

Irakaskuntza 2019/11/07
Hezkuntza Departamentuak gaur jarriko du abian irakasleak kontratatzeko ohiz kanpoko prozedura, 14:00etatik aurrera eta biharko 11:00etara bitarte.

ESTEKA honen bidez webeko datu-orria bete eta bidaltzen ahal duzu.

Kontsultatu hemen titulazioari, euskarari, prestakuntza pedagogikoari eta profilei buruzko betebeharrak.

¡Atención! Contratación extraordinaria de personal docente

Irakaskuntza 2019/11/07
Educación iniciará hoy a partir de las 14:00h y hasta mañana a las 11:00h la contratación extraordinaria de docentes.

A través de este ENLACE podrás completar el formulario web y enviarlo.

Puedes consultar aquí los requisitos exigidos de titulación, euskera, formación pedagógica y perfiles.

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/llamamiento-web

Lekualdatze-lehiaketari eta praktiketan dagoen irakasleriari buruzkLekualdatze lehiaketa eta praktiketan da uden irakasleen informazio bilerari buruzko zuzenketa / Fe de erratas sobre la reunión en torno al concurso de traslado s y el profesorado en práctic

 

Inprimatu Imprime

Lekualdatze lehiaketa eta praktiketan dauden irakasleen informazio bilerari buruzko zuzenketa / Fe de erratas sobre la reunión en torno al concurso de traslados y el profesorado en prácticas

Lekualdatze lehiaketa eta praktiketan dauden irakasleen informazio bilerari buruzko zuzenketa

Irakaskuntza 2019/11/05 Aipatu bileren datuak ez ditugu erabat zuzen jarri eta berriro bidaltzen dizuegu informazio zuzendua.

Praktiketan dauden maisu maistren bilera: azaroak 6, asteazkena, 17:00etan.

Leku-aldatze lehiaketa bilera: azaroak 6, asteazkena, 17:30etan.

Jakin badakigunez hainbat irakaslek arrazoi desberinengatik ezinezkoa dutela biharko bilerara agertzea, datorren astezkenerako bigarren saio bat antolatu dugu:

Praktiketan dauden maisu maistren bilera: azaroak 13, asteazkena, 17:00etan.

Leku-aldatze lehiaketa bilera: azaroak 13, asteazkena, 17:30etan.

Izena emateko idatzi honoko helbidera: a.urzelai

Fe de erratas sobre la reunión en torno al concurso de traslados y el profesorado en prácticas

Irakaskuntza 2019/11/05
No hemos enviado la información correcta en la versión de castellano, por lo que os pasamos los datos corregidos.

Reunión para el profesorado en prácticas: 6 de noviembre, miércoles, a las 17:00.

Reunión general sobre el concurso de traslados: 6 de noviembre, miércoles a las 17:30.

Nos han llegado numerosas comunicaciones en las que nos indican la imposibilidad de asistir a dicho encuentro por diversos motivos, por lo que hemos decidido realizar una segunda reunión la semana que viene.

Reunión para el profesorado en prácticas: 13 de noviembre, miércoles, a las 17:00.

Reunión general sobre el concurso de traslados: 13 de noviembre, miércoles a las 17:30.

Para inscribirse, enviar un mensaje a: a.urzelai

irakaskuntzanafarroa facebook.orig labirakasknafar

t.me/labirakaskuntzanafarroa